Специалист труд и работна заплата

КУРС "СПЕЦИАЛИСТ ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА"

По време на обучението курсистите получават знания за нормативната уредба в България, засягаща човешките ресурси в дружествата и фирмите;  за особеностите на социалното, здравното и допълнителното пенсионно осигуряване.
Теоритична част на обучението е допълнена с практическо обучение за документооборота, касаещ персонала, изготвяне на ведомости за заплати и всички видове документи, които се предоставят в НАП и НОИ.

След успешно издържан тест, курсистите получават удостоверение за преминало обучение за специалист по труд и работна заплата.