Офис-мениджър

КУРС „ОФИС - МЕНИДЖЪР”

ІII СПК

Професионално обучение за придобиване на професия/специалност.

Продължителност: 960 учебни часа: Теория – 360 часа; Практика – 600 часа

След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Обучение по част от професия

Продължителност: Съобразена с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник.

След успешно издържани изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на  Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката .​

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено средно образование.
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо и заключение, че лицето може да упражнява професията.
Професия: ОФИС - МЕНИДЖЪР
Специалност: БИЗНЕС - АДМИНИСТРАЦИЯ