Отговорник по пожарна безопасност

КУРС " ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

 

Обучението се провежда съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

 

Обучението е предназначено за:

  • Отговорници по пожарна безопасност;

  • Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.

  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

  • Специалисти по безопасност и здраве;

  • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.

  • Ръководители от структурните звена в предприятията

На завършилите курса се издава Удостоверение за отговорник по пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. и Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. 

Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол.