Отговорник по опазване на околната среда и управление на отпадъците

КУРС "ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ"

Курсът предоставя актуална информация относно основните механизми за опазване на околната среда и екологосъобразното управление на отпадъците, съгласно нормативните изисквания на европейско и национално ниво.

Обучението детайлно запознава с нормативните изисквания и актуалните промени на Закона за опазване на околната среда – процедури за извършване на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изисквания за издаване на Комплексно разрешително. Вниманието се акцентира и върху основните механизми за екологосъобразно управление на отпадъците.

На завършилите курса на обучение се издава Удостоверение за отговорник по опазване на околната среда и управление на отпадъците.