Опазване на компонентите на околната среда в аграрния сектор

Обучението „Опазване компонентите на околната среда в аграрния сектор“ е задължително за бенефициентите по Подмярка 6.1 и Подмярка 6.3.

На това обучение трябва да преминат земеделски производители, които разчитат на коректно финансиране с проекти по Подмярка 6.1 позната още като„Млад фермер 2017 г.“. Същото се отнася и за Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.  

Успешно приключилите обучението получават Удостоверение за завършен курс по „Опазване компонентите на околната среда в аграрния сектор“.