ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

КУРС "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" 

По време на курса обучаемите получават знания за нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност; видовете счетоводни документи; счетоводните операции и технологията на осъществяването им; програмните продукти, използвани в счетоводството; финансово-счетоводен контрол; данъчното облагане; социалното и здравно осигуряване; приходите и разходите от дейността на предприятието, 

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение за «Оперативен счетоводител»

Курсът е подходящ за начинаещи или за кандидати, които са се занимавали със счетоводна дейност, желаещи да се реализират в сферата на счетоводното отчитане, но не притежават реален практически опит.