ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

КУРС "ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА          ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ  ПОД НАЛЯГАНЕ"

 Курсът се провежда съгласно изискванията на НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) и съгласно изискванията на НАРЕДБА  № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на   периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 01.01.2010 г. (обн. в ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 год.).

Преминалите обучението получават Удостоверение за завършен курс след успешно издържан изпит.