ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

КУРС "БЕЗОПАСНА РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ"

Обучението се провежда съгласно изискванията на ПРАВИЛНИКА за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, от 22.08.2004 г.

Курсистите ще придобият знания за общите правила за работа в неелктрически уредби, организационните и техническите мерки за осигуряване на безопасност при работа, личните предпазни средства и средствата за лична защита, както и за организацията на оперативното обслужване.

След успешно издържан тест, обучаемите ще получат удостоверение на преминал курс за безопасна работа в неелектрически уредби.