КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО В СТРОИТЕЛСТВОТО

КУРС "КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО В СТРОИТЕЛСТВОТО" 

В изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и участието в конкурси, проекти, търгове, обществени поръчки задължително се изисква наличието на лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

Според прецизираните критерии на комисията за единно прилагане на изискванията на Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС е задължително наличието на лице по трудово правоотношение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност с висше техническо образование. При първоначалното си вписване в регистъра на КСБ, всяка фирма трябва да посочи поне едно лице по трудово правоотношение за осъществяване контрол върху качеството на изпълнението на строителството, преминало обучение през последните две години от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.

   Обучението завършва с издаване на легитимно Удостоверение за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. На обучаемите се предоставят необходимите учебни материали.