Икономист-Икономика и мениджмънт

КУРС „ИКОНОМИСТ - ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ”

IIІ СПК

Професионално обучение за придобиване на професия/специалност.

Продължителност: 960 учебни часа: Теория – 360 часа; Практика –600 часа

След успешно издържани държавни изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на Свидетелство за професионална квалификация, признато в България и в страните от Европейския съюз.

Обучение по част от професия

Продължителност: Съобразена с възможностите на работодателя или на индивидуалния участник.

След успешно издържани изпити по теория и практика обучението завършва с издаване на  Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката .​

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено  средно образование.
  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо и заключение, че лицето може да упражнява професията.
Професия: Икономист
Специалност: Икономика и менидмънт