Енергийна ефективност на сградите. Вентилация чрез прозоречни конструкции

Курс "Енергийна ефективност на сградите. Вентилация чрез прозоречни конструкции"

Обученията по енергийна ефективност са предназначени за инженери или специалисти, притежаващи професионален опит в  направления: Електротехника и енергетика, Топлотехника или Строителство.

Обучението се провежда в дистанционна и присъствена форма.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за придобиване на част от професия „Дограма и стъклопоставяне“ .

Желаещите имат възможност да получат международен сертификат „Сертифициран строителен работник, изграждащ пасивни къщи”, издаден от Passive House Institute (PHI), (Институт “Пасивна къща”) Darmstadt, Germany на стойност 100 евро /левова равностойност/ след положен изпит.

Новопридобитите умения и знания на завършилите се реализират за прилагане на решения за енергийна ефективност в сградите и постигане на бъдещия стандарт за Почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС).

Обучението се извършва по програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills с координатор Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Обученията се провежда в Учебно-демонстрационния център, находящ се в София, бул. „Христо Смирненски” № 1, новата сграда на УАСГ.

Обученията се провежда в рамките на международния проект Train-to-NZEB по програма Хоризонт 2020.

Забележка: Необходимо е кандидатите да имат трудов стаж не по-малко от 6 месеца по професията, по която се провежда обучението