Дигитална компетентност - Начална компютърна грамотност

 КУРС “ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ"
 
Обучението се провежда по учебна програма и методика, съответстващи на изискванията за получаване на ключова компетентност „Дигитални умения".
Обучението се реализира от високо квалифицирани преподаватели с експертиза в областта на информационните технологии.
Материално-техническата база: учебна зала с индивидуални работни места, обзаведени с необходимата компютърна техника и програмни продукти.
 
Общи брой учебни часове:  45 часа.
Брой часове по теория:15 учебни часа
Брой часове по практика: 30 учебни часа
 
След успешно положен изпит получавате Удостоверение за притежаване на ключова компетентност „Дигитална компетентност”.