ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

КУРС "ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

 

Обучението се провежда съгласно изискванията на Наредба №3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Обучението завършва с издаване на Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве.

 

На обучаемите се предоставят необходимите учебни материали.