ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Обучението е насочено към строителните фирми в изпълнение на изискванията на Наредба №3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 Провежда се по минимална учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ”, Федерация „СИВ” към КТ „Подкрепа” и ФНСС към КНСБ.

  Обучението завършва с издаване на Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве. На обучаемите се предоставят необходимите учебни материали.