БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Обученията за придобиване на квалификационна група по електробезопасност се провеждат съгласно изискванията на:

1. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

2. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

3. Правилник за безопасност на труда при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 v

Обучаемите получават от І-ва до V-та квалификационна група в зависимост от дейностите, които изпълняват.

Програмите за обучение са съобразени с квалификационната група на обучаемите лица.