БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД 1000 V

КУРС "БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА  ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО И НАД 1000 V"

Целта на курса е обучение и проверка на знанията по безопасност и здраве при работа, за придобиване и защита на квалификационни групи за електробезопастност при работа по електрообзавеждането, в съответствие с ""Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с напрежение до и над 1000V".

Обучаемите получават от І-ва до V-та квалификационна група в зависимост от дейностите, които изпълняват.

Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по програми, с които се определя образователен минимум от знания и умения за теоретическа и практическа подготовка, необходими за придобиване на съответната квалификационна група.

След проведеното обучение получавате Удостоверение за преминато обучение «Безопасност при работа по електрически уредби и мрежи с напрежение до и над 1000 V”